Joi, 25.04.2019, 19:42
Bine ati venit, Vizitator
Custom Search

Admiterea 2011

Extras din Regulamentul

de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 • Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art.27, alin.(2) din Legea învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 şi cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 630 din 7 iulie 2010.
 • Admiterea la Universitatea Tehnică a Moldovei se efectuează în bază de concurs şi are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea / domeniul de formare profesională pentru care optează.
 • Concursul de admitere în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei se organizează pe specialităţi / domenii de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă), în funcţie de limba de instruire, forma de învăţământ şi sursa de finanţare (buget, contract), în limita planului de înmatriculare aprobat prin ordinul Ministrului  Educaţiei al Republicii Moldova nr.385 din 22 iunie 2010.
 • Admiterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii la Universitatea Tehnică a Moldovei se efectuează după  aceiaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.
 • Învăţământul cu frecvenţă redusă se organizează doar la specialităţile / domeniile de formare profesională la care în Universitatea Tehnică a Moldovei este organizat învăţământul cu frecvenţă la zi, în limita planului de înmatriculare aprobat prin ordinul Ministrului  Educaţiei al Republicii Moldova nr.385 din 22 iunie 2010.

 

II. COTE DE ÎNMATRICULARE

 • Cota-parte la admitere în învăţământul cu frecvenţă la zi se stabileşte după cum urmează:

a) pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat - 90 la sută;

b) pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate care solicită specialităţi / domenii din formare profesională conform profilului studiat în colegiu - 10 la sută.

 • Locurile de înmatriculare la studii cu frecvenţă redusă nu se vor diviza pe cote după baza admiterii. Categoria /categoriile de candidaţi admişi la forma respectivă de studii vor fi determinate de către Universitatea Tehnică a Moldovei, în funcţie de numărul de locuri prevăzute în planurile de înmatriculare şi structura cererilor depuse de candidaţi.
 • Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate / domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:

a) copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;

b) copiii invalizi de gradele I şi II;

c) copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale;

d) copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi;

e) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

f)  copiii din familiile cu trei şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;

g) absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic „A. Mateevici" din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localităţile de est;

h) copiii ţiganilor;

i)  tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

 • Înscrierea la cota stabilită în pct.8 se efectuează la solicitarea candidaţilor. Candidaţii din categoriile enumerate în pct.8 pot participa, concomitent, la concursul general de admitere.
 • Concursul de admitere la cota prevăzută în pct.8 se va desfăşura fără divizarea cotei respective după limba de instruire şi locul de trai al candidaţilor.
 • Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere la specialităţile din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, se stabileşte după cum urmează:

a) Pentru deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală:

 1. 90 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din localităţile rurale, centrele raionale şi orăşelele mici;
 2. 10 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din municipiile Chişinău şi Bălţi.

b)  Pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat:

 1. 70 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din localităţile rurale, centrele raionale şi orăşelele mici;
 2. 30 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din municipiile Chişinău şi Bălţi.

c)  Pentru deţinătorii diplomelor de absolvire a instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate divizarea rural / urban nu se va face.

 • Locul de trai se stabileşte după viza de domiciliu permanent al candidatului. Locul de trai al candidaţilor care n-au atins vârsta de 20 ani se stabileşte după viza de domiciliu permanent al părinţilor.
 • Cota-parte pentru candidaţii la concursul de admitere, care solicită specialităţi /    domenii de formare profesională în limba rusă de instruire, se stabileşte, după cum urmează:

a) Pentru deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală - 22 la sută din numărul de locuri prevăzute pentru înmatriculare;

b) Pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat - 20 la sută din numărul de locuri prevăzute pentru înmatriculare.

 • Candidaţii vizaţi în pct.13 participă la concursul de admitere doar la cota stabilită pentru specialităţile / domeniile de formare profesională cu limba rusă de instruire, dar pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire decât cea din instituţia preuniversitară absolvită, faptul respectiv fiind consemnat în Fişa de înscriere la concursul de admitere.

 

III. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • La concursul de admitere la Universitatea Tehnică a Moldovei se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai atestatului de studii medii de cultură generală, diplomei de bacalaureat, diplomei de studii medii de specialitate (colegiu), diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă sau a actului echivalent de studii.
 • Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit. Naţionalitatea candidaţilor respectivi se stabileşte în baza copiei certificatului de naştere al unuia din părinţi.
 • Candidaţii, cetăţeni ai statelor C.S.I. şi ai ţărilor baltice, cetăţenii străini şi apatrizii, absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender, absolvenţi ai instituţiilor de tip „liceu-colegiu", „tehnicum", „sovhoz-tehnicum", „colegiu" etc., participă la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior la locurile planificate pentru deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală.
 • Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii în baza Protocoalelor de colaborare în domeniul învăţământului între Republica Moldova şi ţările respective sau în baza contractelor individuale, în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.746 din 21 iunie 2003.
 • Se interzice înscrierea la concursul de admitere la locurile destinate pentru cetăţenii altor state şi apatrizi, conform Protocoalelor de colaborare dintre Republica Moldova şi ţările respective, a candidaţilor care au absolvit instituţiile de învăţământ din Republica Moldova.
 • La concursul de admitere la învăţământul de zi, precum şi  la învăţământul cu frecvenţă redusă,  nu se stabileşte limita de vârstă.
 • Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la cel mult trei specialităţi / domenii de formare profesională în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă, pot urma studiile la o altă specialitate / domeniu de formare profesională în bază de contract cu achitarea taxei de studii.
 • Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor Republicii Moldova, deţinători ai actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale Republicii Moldova şi din mun. Bender se va realiza în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender", aprobat prin hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.1.1 din 16 ianuarie 2004.
 • La cererea de înscriere la concurs se vor anexa următoarele documente:

a) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

b) certificatul medical-tip (nr.086-U), eliberat în anul admiterii. Pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la specialitatea 582.5 „Ingineria antiincendii şi protecţia civilă", în cadrul Departamentului situaţii excepţionale se va organiza un examen medical suplimentar, rezultatele căruia vor fi luate în consideraţie la adoptarea deciziei de înmatriculare;

c) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaţionale pe discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;

d) 5 fotografii 3x4 cm;

e) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;

f)  certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor acestora;

g) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

h) certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberate de organele abilitate; adeverinţa care confirmă participarea candidatului la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

i) certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu trei şi mai mulţi copii);

j) confirmarea apartenenţei la familii de ţigani;

k) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

l)  certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia şcolară pe anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;

m) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români);

n) chitanţa de plată a taxei de înscriere.

 • Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), o copie a vizei domiciliului permanent al lor sau al părinţilor, livretul militar sau adeverinţa de premilitar.
 • Cererea de înscriere la concursul de admitere, conform modelului aprobat de Ministerul Educaţiei, şi alte acte prevăzute de prezentul Regulament se depun la Comisia de admitere a Universităţii Tehnice a Moldovei. În cerere, candidaţii vor menţiona specialităţile / domeniile de formare profesională (în ordinea preferinţei), limba de instruire, forma de învăţământ (cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă) pentru care optează la studii cu finanţare bugetară şi prin contract cu achitarea taxei de studii.
 • Candidaţii la admitere vor achita o taxă de înscriere la concurs, stabilită de Ministerul Educaţiei. Mijloacele băneşti respective se depun la contabilitatea Universităţii Tehnice a Moldovei. Devizul de cheltuieli se aprobă de către preşedintele Comisiei de admitere. Prin regulamentele proprii de admitere, senatele instituţiilor de învăţământ superior pot prevedea, pentru anumite categorii de candidaţi, scutire de la plata taxei de înscriere la concurs.
 • După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.

 

IV. COMISIA DE ADMITERE, COMISIILE DE EXAMINARE. ATRIBUŢIILE LOR

 • În Universitatea Tehnică a Moldovei se constituie, prin ordinul rectorului, Comisia de admitere pentru organizarea, desfăşurarea şi supravegherea desfăşurării concursului de admitere.
 • Comisia de admitere la nivelul instituţiei se constituie din:

a) preşedinte - rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, academician, dr.hab.  prof univ. Ion Bostan;

b) vice preşedinte - prim-prorectorul  Universităţii Tehnice a Moldovei, prof.univ.,  Petru Todos;

c) secretar responsabil - conf.univ. dr. Serghei Andronic;

d) membri - cadre didactice din Universitatea Tehnică a Moldovei.

 • Comisia de admitere are următoarele atribuţii:

a) organizează activităţi de orientare profesională, expoziţii, întâlniri cu elevii, emisiuni radiofonice şi televizate; publică materiale informative despre Universitatea Tehnică a Moldovei;

b) asigură condiţii pentru activitatea secretariatului, comisiilor de examinare şi comisiei de examinare a contestărilor;

c) face publice planul de admitere pe specialităţi / domenii de formare profesională, taxele de şcolarizare stabilite pentru anul respectiv de studii;

d) afişează, zilnic, informaţii privind numărul cererilor depuse pentru fiecare specialitate / domeniu de formare profesională în dependenţă de categoriile de candidaţi la concurs, limba de instruire şi forma de învăţământ (cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă);

e) verifică activitatea secretariatului;

f) asigură, contra plată, prestarea serviciilor sociale pentru candidaţi: alimentaţie, cazare etc.;

g) analizează, generalizează rezultatele admiterii şi activitatea comisiilor de examinare şi elaborează Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor, conform modelului stabilit de Ministerul Educaţiei;

h) prezintă propuneri pentru perfecţionarea procesului de admitere.

 • Preşedintele Comisiei de admitere are următoarele competenţe:

a) aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei de admitere, comisiilor de examinare şi a comisiei de contestare prezentul Regulament şi Regulamentul Ministerului Educaţiei, actele normative ce reglementează organizarea şi desfăşurarea admiterii;

b) stabileşte atribuţiile membrilor comisiei;

c) este responsabil de organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini.

 • Secretarul responsabil al Comisiei de admitere are următoarele competenţe:

a) participă la elaborarea planului de activităţi privind organizarea şi desfăşurarea admiterii;

b) acordă consultanţă candidaţilor şi părinţilor acestora în probleme ce vizează admiterea;

c) asigură instructajul şi dirijarea activităţii secretariatului;

d) este responsabil de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de completarea avizelor privind organizarea şi desfăşurarea admiterii şi înmatriculării.

 • În cadrul Comisiei de admitere activează secretariatul cu atribuţii de asistenţă tehnică a activităţii Comisiei.
 • Pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini, se constituie, prin ordinul rectorului, comisii de examinare pe probe de aptitudini. În componenţa comisiilor de examinare pot fi incluşi specialişti atât din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, cât şi din alte instituţii (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, instituţii de învăţământ superior, colegii, licee etc.). Membrii Comisiei de admitere nu pot fi incluşi în componenţa comisiilor de examinare.
 • Mandatul Comisiei de admitere se extinde pe durata unui an calendaristic.
 • Preşedinţii comisiilor de examinare nu pot activa mai mult de două termene consecutiv în perioada de 3 ani. Membrii comisiilor de examinare nu pot activa, de regulă, mai mult de două termene consecutiv, în perioada de 3 ani. Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de secretar responsabil al Comisiei de admitere cel mult trei ani la rând, în perioada de 5 ani.
 • Ziua de muncă a membrilor Comisiei de admitere şi a secretariatului Comisiei, inclusiv pauza de masă, nu va depăşi opt ore în săptămâna de 6 zile lucrătoare.
 • Remunerarea membrilor Comisiei de admitere şi ai comisiilor de examinare se efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate.

 

V. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 • Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat şi deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală se va efectua în baza următoarei formule:

 

MC = 0,3*MEA + k1*MD1+ k2*MD2+ k3*MD3, unde:

 

MC - media de concurs calculată ca medie ponderată;

MEA - media examenului de absolvire;

MDi - nota medie la disciplina „i" de concurs din Anexa la diploma de BAC sau nota anuală din atestatul de studii medii de cultură generală.

ki - coeficientul de importanţă al disciplinei i;

i- numărul de ordine al disciplinei;

 

 • Disciplinele de concurs şi coeficienţii de importanţă ai acestora sunt stabiliţi prin decizia Biroului Senatului Universităţii  Tehnice a Moldovei.
 • Disciplinele de concurs sunt stabilite prin decizia Biroului Senatului Universităţii  Tehnice a Moldovei din 7.07.2010, proces verbal nr. 21, după cum urmează:
 1. MD1 - pentru toate specialităţile Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară (FTMIA) - chimia;
 2. MD1 - pentru specialitatea 381.1 „Drept" (Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii) - geografia;
 3. MD1 - pentru celelalte specialităţi (cu excepţia specialităţilor  521.7 „Design industrial" (Facultatea de Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini), 542.2 „Design vestimentar industrial" ( Facultatea de Industrie Uşoară), 211.3 „Sculptura", 581.1 „Arhitectura" şi 581.4 „Design interior" (Facultatea de Urbanism şi Arhitectură) ) - matematica.
 4. MD2 - pentru toate specialităţile - limba de instruire;
 5. MD- pentru toate specialităţile - limba străină.
 • Candidaţii la concursul de admitere, inclusiv  deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu), la specialităţile 211.3 „Sculptura", 521.7 „Design industrial", 542.2 „Design vestimentar industrial", 581.1 „Arhitectura" şi 581.4 „Design interior"  vor susţine o probă de aptitudini la Desen artistic. Proba de aptitudini în formula de calcul a mediei de concurs se va nota cu MD1.
 • Coeficienţii de pondere ai disciplinelor de concurs urmează a fi stabiliţi cu valoare diferită, în funcţie de importanţa disciplinei pentru domeniu respectiv, dar nu pot fi cu valoare mai mare de 0,3, cu condiţia că suma acestora va constitui 0,7. Pentru probele de aptitudini, poate fi stabilit coeficientul de pondere pînă la 0,5. Prin decizia Biroului Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei din 7.07.09, proces verbal nr. 21, pentru calculul mediei de concurs la specialităţile 211.3 „Sculptura", 521.7 „Design industrial", 542.2 „Design vestimentar industrial", 581.1 „Arhitectura" şi 581.4 „Design interior", sunt stabiliţi următorii coeficienţii de pondere ai disciplinelor de concurs:

k1=0,4; k2=0,1; k3=0,2; (MC=0,3*MEA +0,4*MD1+ 0,1*MD2+ 0,2*MD3),

 

iar pentru calculul mediei de concurs la celelalte specialităţi sunt stabiliţi coeficienţii:

 

k1=0,3; k2=0,15; k3=0,25; (MC=0,3*MEA +0,3*MD1+ 0,15*MD2+ 0,25*MD3).

 • Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare / de licenţă, care solicită domeniul corespunzător profilului specialităţii studiat în colegiu sau în instituţia de învăţământ superior, se va efectua în baza mediei de concurs, care constă din media examenului de stat / licenţă. În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleasi medii de concurs, drept criteriu suplimentar de departajare a candidaţilor va fi considerată media generală pe anii de studii.
 • Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare / de licenţă, care solicită un alt domeniu decât profilul specialităţii studiat în colegiu sau în instituţia de învăţământ superior, se va efectua în baza formulei stabilite în pct.40 al prezentului Regulament, disciplinele de concurs fiind identificate din anexa / suplimentul la actul de studii. Categoriile respective de candidaţi care nu dispun de diploma de bacalaureat participă la concursul de admitere la Universitatea Tehnică a Moldovei la locurile planificate pentru deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală.
 • Probele de aptitudini, precum şi modalitatea de organizare şi desfăşurare a acestora, sînt determinate prin decizia Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profesională.
 • Probele de aptitudini se desfăşoară în primele patru zile după încheierea perioadei de depunere a actelor.
 • La probele de aptitudini candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi cu Fişa-tip de concurs eliberată de secretariatul Comisiei de admitere.
 • În cazul în care actul de studii, acceptat pentru participare la concurs, nu conţine informaţii privind susţinerea examenelor de absolvire, în formula de concurs componenta MEA se va calcula drept medie generală din actul de studii/anexa la actul de studii.
 • Media de concurs, media notelor la 4 discipline, media notelor la probele de aptitudini se calculează până la sutimi.
 • În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se vor echivala în sistemul de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a prezentului Regulament.

 

VI. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTĂRILOR

 • În baza principiilor de autonomie universitară, în Universitatea Tehnică a Moldovei se constituie Comisia de examinare a contestărilor la Desen artistic, care decide asupra temeiniciei contestărilor depuse.
 • Comisia de contestare se constituie din preşedinte şi 2-3 membri, pe domenii de formare profesională, inclusiv specialişti la Desen artistic.
 • Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestărilor nu pot fi membri ai Comisiei de admitere şi ai comisiilor de examinare. Componenţa comisiei este aprobată prin ordinul rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • Comisia activează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.
 • Contestările se depun nu mai târziu de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor, inclusiv pentru probele de aptitudini.
 • Comisia examinează cererea de contestare a candidatului şi prezintă concluziile sale preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a contestărilor sunt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestare.
 • Remunerarea membrilor Comisiei de examinare a contestărilor se efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate. Aceste ore pot fi incluse în norma didactică.

 

VII. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR

 • Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de admitere a Universităţii Tehnice a Moldovei. În listele nominale, candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.
 • În rezultatul concursului de admitere se va întocmi un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii Comisiei de admitere şi reprezentantul Ministerului Educaţiei.
 • Înmatricularea la învăţământ cu frecvenţă la zi şi la învăţământ cu frecvenţă redusă se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate / domeniu de formare profesională, formă de învăţământ, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare.
 • Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs, la solicitarea scrisă a candidaţilor.
 • Mediile de concurs obţinute de candidaţi sînt valabile pentru stabilirea ordinii de înmatriculare numai la Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea / domeniul de formare profesională la care aceştia au candidat, în conformitate cu opţiunile menţionate în cererea de înscriere la concursul de admitere.
 • Dacă mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, înmatricularea se va face acordându-se prioritate:
 1. deţinătorilor premiilor de gradul II-III la olimpiadele organizate de Universitatea Tehnică a Moldovei la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii, care participă la concursul de admitere;
 2. candidaţilor vizaţi la pct.8 al prezentului Regulament;
 3. candidaţilor, absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (real / umanist);
 4. candidaţilor, participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc. naţionale şi internaţionale;
 5. persoanelor angajate în câmpul muncii, tinerilor care au îndeplinit serviciul militar în termen.
 • La cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, la înmatriculare se va acorda prioritate copiilor orfani şi copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan. Înmatricularea la locurile rămase neacoperite la această cotă se face în ordine descrescătoare a mediilor de concurs ale candidaţilor, conform ordinii stabilite în punctul 8 al prezentului Regulament.
 • Senatul Universităţii Tehnice a Moldovei poate stabili în cazurile menţionate în pct.65 şi 66 ale prezentului Regulament şi alte criterii de selectare.
 • Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la anul întâi de studii în baza deciziei Comisiei de admitere, validată prin ordinul rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei. Se interzice transferul candidaţilor declaraţi admişi de la o specialitate la alta.
 • Cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români), precum şi cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în Republica Moldova, care au promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii în mărimea stabilită pentru cetăţenii Republicii Moldova.
 • Cetăţenii străini şi apatrizii, domiciliaţi în alte state, care au promovat concursul de admitere, vor fi înmatriculaţi numai la studii prin contract, cu achitarea taxei de studii în mărimea stabilită, conform legislaţiei, de către Universitatea Tehnică a Moldovei.
 • Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile de informaţii şi pe site-ul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • În cazul în care în rezultatul concursului de admitere nu au fost acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, Universitatea Tehnică a Moldovei, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei, anunţă concurs repetat pentru locurile neacoperite.
 • Candidaţii admişi la studii cu finanţare bugetară vor încheia cu Universitatea Tehnică a Moldovei un contract elaborat în baza Contractului-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate (la zi), în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în câmpul muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat.
 • Actele candidaţilor care nu au fost înmatriculaţi se restituie contra semnătură.
 • Candidaţii declaraţi admişi, care nu se prezintă în Universitatea Tehnică a Moldovei timp de cel mult zece zile de la începutul anului de studii şi care nu prezintă acte de justificare în acest termen, sunt exmatriculaţi. Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculaţi următorii candidaţi din lista de admitere.
 • Reclamaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluţionate de Comisia de admitere a Universităţii Tehnice a Moldovei, Comisia Republicană de Admitere, Ministerul Educaţiei şi ministerul de resort, în termen de 10 de zile de la data afişării rezultatelor.

 

VIII. ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR

 • Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale au dreptul să fie înmatriculaţi în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară.
 • Deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii trei ani se înmatriculează la specialitatea / domeniul de formare profesională solicitat, în afara concursului.
 • Deţinătorii premiilor de gradul I-III la olimpiadele republicane la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii, precum şi premianţii concursului republican „Cel mai bun elev inovator" în anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea / domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi.
 • Deţinătorii premiului de gradul I la olimpiadele organizate de Universitatea Tehnică a Moldovei (olimpiada tehnică la desen artistic, matematică, fizică, chimie şi informatică) din anul admiterii se înmatriculează la specialitatea / domeniul de formare profesională solicitat în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, în afara concursului.
 • Deţinătorii premiilor de gradul II şi III la olimpiadele organizate de Universitatea Tehnică a Moldovei (olimpiada tehnică la desen artistic, matematică, fizică, chimie şi informatică) din anul admiterii se înmatriculează, la solicitare, la specialitatea / domeniul de formare profesională solicitat în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei în bază de contract cu achitarea pentru anul I de studii a 50% din taxa stabilită pentru specialitatea dată. Taxa de studii pentru următorii ani de instruire se va stabili conform regulamentelor în vigoare.
 • Listele olimpicilor, candidaţi la studii superioare, vor fi prezentate în timp util comisiei de admitere de către Ministerul Educaţiei şi publicate pe site-ul ministerului.

 

IX. DISPOZIŢII FINALE

 • Admiterea în Universitatea Tehnică a Moldovei la studii superioare de masterat, ciclul II, se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclu II, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1455 din 24 decembrie 2007.
 • Termenele de depunere a cererilor de participare la concursul de admitere, de organizare a concursului repetat şi anunţare a rezultatelor vor fi stabilite de către Ministerul Educaţiei.
 • Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor pe forme de învăţământ şi surse de finanţare, elaborat conform modelului stabilit de Ministerul Educaţiei, validat prin semnătura preşedintelui Comisiei de admitere, se prezintă Ministerului Educaţiei şi ministerului de resort, inclusiv în formă electronică, până la data de 30 august.
 • Prezentul Regulament poate fi modificat doar de către Senatul Universităţii Tehnice a Moldovei si Ministerul Educaţiei.
 • Monitorizarea modului de organizarea şi desfăşurare a admiterii şi înmatriculării în Universitatea Tehnică a Moldovei se va efectua de către Ministerul Educaţiei.
 • Comiterea fraudelor de natură să favorizeze înmatricularea unor candidaţi sau constatarea altor contravenţii dovedite, vor fi sancţionate conform legislaţiei în vigoare.

 

Notă:

 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
 • notele de "3", "4" şi "5" se vor echivala, respectiv, cu "5,5", "7,5"şi "9,5";
 • notele din atestatul cu medalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de specialitate superioare cu menţiune, eliberate până în anul 1991 inclusiv, se vor înmulţi cu coeficientul "2".
 1. Notele din actul de studii, în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de douăsprezece puncte, se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:
 • notele de "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", şi "12" se vor echivala, respectiv, cu "5", "5,62", "6,24", "6,86", "7,48", "8,10", "8,72", "9,34" şi "10".