Duminică, 16.06.2019, 02:00
Bine ati venit, Vizitator
Custom Search

Admitere

De ce Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău?

CFBC este prima instituţie de învăţământ mediu de specialitate, care a obţinut acreditarea. 
Colegiul este afiliat Academiei de Studii Economice din Moldova.

Admiterea în colegiu are loc prin concurs la învăţământ de zi, cu finanţarea din buget şi contra plată. 
Pot candida absolvenţii gimnaziilor, liceelor şi şcolilor medii de cultură generală. 
Studiile finalizează cu examene de absolvire şi susţinerea lucrării (proiectului) de diplomă.

Avantaje şi opurtunităţi pentru viitorii candidaţi la studii.
1. CFBC este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate de orientare economică, care pe lîngă obiectele de bază pune accent deosebit pe studierea informaticii şi a limbilor moderne de afaceri (engleza, germana, franceza).
2. Studenţii/elevii au la dispoziţie:
- laboratoare specializate cu tehnică de calcul performantă, conectate la Internet;
- săli de studii bine amenajate;
- bibliotecă, sală de lectura cu fond de carte de cca. 90 000 volume;
- complex sportiv cu sală sportivă şi terenuri de sport la aer liber;
- condiţii sociale suficiente: cămine, cantină, serviciul medical, unitate comercială;
3. Disciplinele sunt predate de profesori calificaţi, posesori de grade didactice. 
4. Scutirea parţială sau totală de taxa de studii în cazul unei reuşite înalte. 
5. Colegiul întreţine legături de colaborare cu instituţii de învăţământ din România, Ucraina, Rusia, Belarusi, Lituania.

Studii de specialitate

Caracteristici

Studiile sunt organizate în baza:
- gimnaziului cu durata de 4 ani;
- şcolii medii de cultură generală şi liceului cu durata 2 ani.

Actualmente în Colegiu se pregătesc specialişti în profilurile:

 - "Economie” cu următoarele specialităţi/specializări:

      1805 Finanţe - Finanţe şi asigurări / Finanţe publice; 
      1810 Contabilitate - Contabilitate în industrie / Contabilitate bancară; 


-  "Informatică” la specialitatea:

      1851 Informatică

Studiile au un caracter aplicativ şi sunt orientate maximal spre obţinerea cunoştinţelor, deprinderilor, competenţelor profesionale şi personale necesare unui specialist practician. 
Limba de studii este româna. 

Planurile de învăţământ şi fişele disciplinelor de profil le găsiţi pe siturile catedrelor de specialitate. 

Condiţii pentru admitere

Procedură

Notă: Procedura şi condiţiile de admitere sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova în regulamentele respective.

Admiterea se efecturază în baza mediei de concurs.
Exras din regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate (colegii) din Republica Moldova: 
" 4.1 Concursul de admitere se efectuiază în baza mediei notelor anuale de la disciplinele de profil şi ale celora de la examenele de absolvire din actul de studii. 
4.2 Înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la disciplinile de profil (MNAP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC=0,6 MNAP+0,4 MNEA

.... se stabilesc următoarele discipline de profil:
- matematica,
- limba străină,
- informatica,
- limba de instruire.

În cazul cînd în actul de studii al candidatului lipseşte o disciplină din cele prevăzute pentru calcularea mediei de concurs, Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ va determina o altă disciplină de profil, întocmind un proces-verbal."

Documente necesare

- actul de studii, în original cu anexa respectivă;
- certificatul  medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii;
- 4 fotografii color 3x4 cm;
- copia actului de identitate al candidatului;
- copia actului de identitate cu viza de reşedinţă al unuia din părinţi.

Termenele pentru depunerea actelor

- 01-31 iulie 2011, cu anunţarea rezultatelor până la 05 august 2011

Programul comisiei de admitere

- Luni-Vineri: 09:00-16:00;
- Sâmbăta: 09:00-12:00;
- Duminică: zi de odihnă. 

Condiţii financiare

Notă: 1 - La toate specialităţile sunt disponibile locuri cu finanţare bugetară
         2 - Este POSIBILĂ majorarea taxei de studii pentru anul de studii 2011-2012 până la 6250 lei.

Specialitatile
Specializarile
Taxa de studii
Durata studiilor
absolvenţii gimnaziilor
absolvenţii liceelor şi şc. med.
absolvenţii gimnaziilor
absolvenţii liceelor şi şc. med.
ContabilitateaContabilitate în industriecca 5950 leicca 5950 lei4 ani2 ani
Contabilitate bancarăcca 5950 leicca 5950 lei4 ani2 ani
FinanţeFinanţe si asigurăricca 5950 leicca 5950 lei4 ani2 ani
Finanţe publicecca 5950 leicca 5950 lei4 ani2 ani
InformaticăInformaticăcca 5950 leicca 5950 lei4 ani2 ani

Întrebări frecvente

Care sunt examenele de admitere?

Admiterea în colegii se efectuiază în baza mediei actelor de studii. Pentru anul 2011 media de concurs se va constitui astfel: 

MC=0,6 MNAP+0,4 MNEA

unde: 
MC-media de concurs;
MNAP-media notelor anuale la disciplinile de profil-limba de instruire, limba străină, matematica, informatica;
MNEA-media notelor de la examenele de absolvire.
 

Care este media de concurs cu care pot fi admis la studii în acest an?

Media de concurs, care va permite înmatricularea candidaţilor la studii, va depinde de calitatea actelor de studii ale candidaţilor şi va putea fi stabilită doar după încheierea depunerii cererilor la admitere.                

Care este taxa de studii pentru acest an?

Finanţarea studiilor la locurile bugetare se efectuează de Bugetul de stat şi pentru anul 20011 suma va constitui mai mul de 8 mii lei.

Taxa de studii este stabilită anual de către Guvernul Republii Moldova. Pentru anul de studii 2010-2011 este în vigoare  taxa de studii în mărime de 5950 lei şi se achită în două rate:

- până la 20 august 2010  - costul de instrure pentru sem. I - 2380 lei;  
- până la 15 ianuarie 2011 - 3570 lei.  

Pentru anul de studii 2011-2012 este POSIBILĂ majorarea taxei de studii  până la 6250 lei/an.    

Colegiul va efectua înmatricularea atât la locurile finanţate din buget, cât şi cu taxă de studii.      

Este posibil transferul la un loc cu finanţare din buget, în cazul unei reuşite bune?

 Nu există modalităţi de transferare la studii cu finanţare de la buget. Există posibilitatea scutirii de taxa de studii (parţial sau total) pentru semestrul următor, care se face în condiţiile Regulamentului aprobat de Guvern,  începând cu anul doi de studii, sau şansa de a obţine o bursă de studii care din anul 2006 este accesibilă şi pentru persoanele înmatriculate cu taxă de studii.                

Se poate de transferat la o altă specialitate în cadrul Colegiului?

Se poate după încheierea cu succes a anului de studii doar la locurile disponibile, cu susţinerea diferenţelor la discipline.

Ce înlesniri există pentru candidaţii la admitere?

Persoanele care pot să pretindă la 15% din locurile disponibile a Planului de înmatriculare sunt stipulate în Regulamentul de admitere şi includ:

- candidaţii  orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor;

- candidaţii a căror părinţi au participat la războiul din Afganistan, la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

- candidaţii invalizi de gradul I şi II;

- candidaţii a căror ambii părinţi sunt invalizi;

- candidaţii din familii cu patru şi mai mulţi copii sub 18 ani;

- candidaţii din familii de romi.

Important: Persoanele care pretind la locurile cu înlesniri trebuie să prezinte comisiei de admitere documente ce justifică apartenenţa lor la una din categoriile menţionate, conform Regulamentului pentru admitere.